Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Veškeré níže uvedené obchodní podmínky se vztahují k nákupu v internetovém obchodě Planeta čaje a kávy, který je dostupný na www.planetacajeakavy.cz

Provozovatelem internetového obchodu je:

Lukáš Re, IČ: 87438984 se sídlem Absolonova 639/20, Brno, 624 00, zapsaný v živnostenském rejstříku (dále jen "prodávající")

Provozovatel není plátcem DPH1.            ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.        Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.planetacajeakavy.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2.        Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.planetacajeakavy.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.
1.3.        Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
1.4.        Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
1.5.        Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
2.            UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1.        Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Webové rozhraní obchodu umožňuje kupujícímu provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
2.2.        Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
2.3.        Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.
2.4.        Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
2.5.        Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 2 roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
2.6.        Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
3.            UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1.        Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
3.2.        Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
3.3.        Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
3.3.1.     objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
3.3.2.     způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
3.3.3.     informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
3.4.        Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
3.5.        Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
3.6.        Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
3.7.        Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu.
3.8.        Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.
4.            CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1.        Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
4.1.1.     V hotovosti na dobírku při převzetí zboží. Prodávající si vyhrazuje právo připočíst náklady na vyřízení dobírky k ceně objednávky podle aktuálního ceníku.
4.2.        Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3.        V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.4.        V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.5.        Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl.3.5), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

4.6.        Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu nákupní doklad - fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Účetní doklad vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.
5.            DODÁNÍ A PŘEVZETÍ ZBOŽÍ

5.1.        Způsob doručení zboží si určuje kupující při vytváření objednávky.

5.2.        Více o způsobu doručení a cenách přepravy v sekci DOPRAVA.

5.3.        Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li bezdůvodně kupující zboží při dodání, je prodávající tímto jednáním kupujícího, finančně poškozen. Proto je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím jednorázový poplatek 200 Kč, jako storno poplatek, respektive smluvní pokutu, nebo je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Kupující výslovně prohlašuje, že tomuto ustanovení obchodních podmínek rozumí a výslovně prohlašuje, že s ním souhlasí. Jestliže kupující nezaplatí dlužné částky ani po výzvě prodávajícího, resp. tuto výzvu nepřevezme, předá prodávající právní vymáhání veškerých pohledávek za kupujícím advokátní kanceláři, přičemž pohledávky se tak zvýší o náklady spojené s jejich vymáháním (odměna advokáta, soudní poplatek atp.).

5.4.        V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.5.        Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.

5.6.        Dodací lhůta, pokud je u zboží uvedena, má pouze informativní charakter a není pro prodávajícího závazná. Prodávající také prohlašuje, že jím udávaná dodací lhůta je zcela pravdivá a vychází z reálných předpokladů. Případné zpoždění je zpravidla způsobeno neočekávanou událostí a je zcela výjimečné.

5.7.        Prodávající se zavazuje kupujícímu zboží v nejbližším možném termínu odeslat.

5.8.        Prodávající nenese odpovědnost za škody způsobené zpožděním odeslání nebo doručení zboží z jakéhokoli důvodu.

5.9.        Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.
5.10.       Pro účely úpěšného doručení zásilky jsou přepravní společnosti poskytnuty osobní údaje související s přepravou zásilky (zejm. jméno a kontaktní údaje - adresa, telefonní číslo, email,..)
6.            ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

6.1.        Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 53 odst. 8 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, od kupní smlouvy na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal, a od kupní smlouvy na dodávku novin, periodik a časopisů.

6.2.        Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 6.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od kupní smlouvy uzavřené pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. A to bez udání důvodu, s nárokem na vrácení plné kupní ceny (včetně nákladů spojených s balením a dodáním zboží od prodávajícího ke kupujícímu). Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí kupující oznámit na adresu místa podnikání prodávajícího nebo, telefonicky na tel +420 776 294 940 nebo na adresu elektronické pošty prodávajícího info@planetacajeakavy.cz, kupující musí uvést číslo objednávky.

6.3.        Právo kupujícího zmiňované v čl. 6.2 je primárně určeno k tomu, aby kupující – spotřebitel mohl kupované zboží vyzkoušet a zjistit, zda mu zboží vyhovuje. Toto právo nemůže být interpretováno jako půjčovací doba, po kterou lze zboží denně využívat a následně uplatnit odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 7.2. Kupující akceptací těchto obchodních podmínek výslovně prohlašuje, že chápe možné právní důsledky, které plynou ze zneužívání práva na odstoupení od odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 6.2.

6.4.        V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 6.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí kupující vrátit prodávajícímu do 7 pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Vrácené zboží může být rozbalené a vyzkoušené. Zboží musí být schopno dalšího prodeje, čili musí být čisté, nepoškozené a s neporušenými visačkami. U zboží musí být přiložen původní obal a nákupní doklad.

6.5.        Vrácení zboží prodávajícímu při odstoupení od kupní smlouvy je možné:
6.5.1.      Po domluvě osobně na adrese: Absolonova 20, Brno
6.5.2.      Vrácením zboží prostřednictvím služby "Balík na poštu" společnosti Česká pošta s.p. na adresu:
Lukáš Re
Absolonova 20
Brno
624 00

Přepravné spojené se zasláním zboží zpět k prodejci hradí kupující, vrácené zboží by mělo být při přepravě pojištěno (při ztrátě zboží a nepojištění zásilky zodpovídá za vzniklou událost pouze a jen odesílatel, tj. spotřebitel, který činí právo na uplatnění reklamace). Zboží nesmí být v žádném případě zasláno na dobírku, zásilka tohoto typu nemůže být ze strany prodávajícího přijata.
6.6.        Ve lhůtě patnácti (15) dnů od vrácení zboží kupujícím dle čl. 6.2 obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zda byly splněny podmínky dle čl 6.4.

6.7.        Odstoupí-li kupující oprávněně od kupní smlouvy a splní-li podmínky dle čl. 6.4, je prodávající povinen vrátit kupujícímu kupní cenu (včetně nákladů spojených s dodáním zboží od prodávajícího ke kupujícímu) v plné výši, pokud platba již proběhla, a to do deseti (10) dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží dle čl. 6.6 obchodních podmínek. Nejpozději však do třiceti (30) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy kupujícímu a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

6.8.        Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, nebo opotřebeno (v míře větší, než je nutné pro vyzkoušení zboží), či nebude splňovat podmínky dle čl. 6.4., vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Prodávající kupujícímu v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu. Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst také své skutečně vynaložené náklady, spojení s vrácením zboží.

6.9.        Pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy neoprávněně a zašle přesto zboží prodávajícímu, nebude zboží přijato, případně bude na náklady kupujícího zasláno zpět.

6.10.      Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

6.11.      Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
7.            ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA, REKLAMACE

7.1.        Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 612 a násl. občanského zákoníku).

7.2.        Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tom odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

7.3.        V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

7.4.        Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka).

7.5.        Pokud není uvedeno jinak, činí záruční doba 24 měsíců ode dne převzetí věci kupujícím.

7.6.        Pokud u zboží není přiložen záruční list, plní jeho funkci dodací list nebo prodejní doklad.

7.7.        Záruka zaniká uplynutím záruční doby, porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud je zboží obsahuje, neodbornou instalací zboží nebo použitím zboží v rozporu s dodávaným návodem k použití.

7.8.        Záruka se nevztahuje na vady jakosti zboží způsobené opotřebením běžným užíváním, vady způsobené nevhodným použitím zboží nebo použitím zboží v rozporu s dodávaným návodem; dále se záruka nevztahuje na mechanické a fyzické poškození zboží vzniklé po jeho převzetí kupujícím.

7.9.        Na zboží určené k jednorázové spotřebě se vztahuje zkrácená záruční lhůta podle příslušných zákonů.

7.10.      Obrazová dokumentace v katalogu zboží na internetových stránkách Internetového obchodu www.planetacajeakavy.cz má pouze informativní charakter a záruka za vady se nevztahuje na odlišnosti zejména v odstínech barev a to mezi produktovými obrázky a skutečností.

7.11.      V případě, že u dodaného zboží chybí příslušenství či dokumentace, má kupující nárok na jejich dodatečné zaslání; prodávající je povinen dodat chybějící příslušenství či zboží v přiměřené lhůtě (nejpozději do 30 dnů), jinak je kupující oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

7.12.      Provozovatel je povinen přijmout k reklamaci zboží dodané pouze na adresu místa podnikání a to prostřednictvím služby Balík na poštu společnosti Česká pošta, s.p. nebo po domluvě osobně. Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení o přijetí reklamace a to zaslané e-mailem na elektronickou adresu kupujícího.

7.13.      Při uplatnění reklamace je kupující povinen prokázat uzavření kupní smlouvy, a to přiložením doklad o nákupu – faktury, nebo záručního listu. Zboží musí být čisté v souladu s obecně platnými zásadami hygieny.

7.14.      Kupující má právo na vyřízení reklamace do 30 kalendářních dní od jejího přijetí prodávajícím. O vyřízení reklamace prodávající kupujícího informuje elektronickou poštou na adresu sdělenou kupujícím. Při oprávněné reklamaci má kupující právo na přiměřenou náhradu dopravného.

7.15.      Pokud prodávající zjistí, že reklamace byla neoprávněná, nebo nesplňuje požadavky dle čl.7.13, má právo účtovat kupujícímu veškeré náklady spojené s vyřízením jeho reklamace. Kupující je povinen tyto náklady na výzvu prodávajícímu uhradit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od ukončení reklamačního řízení. Nebudou-li takto vzniklé náklady uhrazeny, má prodávající právo na zadržení neoprávněně reklamovaného zboží k zajištění této pohledávky ve smyslu § 175 občanského zákoníku.
8.            DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1.        Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2.        Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

8.3.        Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

8.4.        Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 53a odst. 1 občanského zákoníku.

8.5.        Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.
9.          OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

9.1.      Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.2.      Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

9.3.      Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.

9.4.      Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

9.5.      Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

9.6.      Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.7.      Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

9.8.      V případě, že by se kupující domníval, že prodávající provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
9.8.1.  požádat prodávajícího o vysvětlení,
9.8.2.  požadovat, aby prodávajícíodstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

9.9.      Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
10.          ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

10.1.      Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

10.2.      Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.
11.          DORUČOVÁNÍ

11.1.      Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.
12.          ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1.      Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.2.      Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

12.3.      Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

13.        EET
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.